Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van diensten van
Verbinding met jezelf, praktijk voor psychosociale therapie en coaching

Algemeen:

 • Andrea Moffatt streeft ernaar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden ten aanzien van het begeleidingsproces in te zetten; het bieden van een veilige en hygiënische werkplek; het bieden van veiligheid aan, acceptatie van en respect voor de cliënt. Niettemin is en blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces.
 • Indien Andrea Moffatt, om dringende redenen, een afspraak afzegt, wordt er in overleg met de cliënt zo spoedig als mogelijk een vervangende afspraak gemaakt.
 • In het geval dat Andrea Moffatt het in het belang van de begeleiding van de cliënt noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (bv. de doorverwijzer of huisarts van de cliënt), dan zal zij hiervoor eerst schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt. Het toestemmingsformulier bevindt zich in de praktijkruimte van Andrea Moffatt.
 • Als de cliënt niet tevreden is over de diensten van Andrea Moffatt, wordt in eerste instantie in onderling overleg naar een oplossing van de problemen gezocht.
 • Bij ernstige klachten kan de cliënt gebruik maken van het klachtenrecht van de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden, www.lvpw.nl.
 • Het hanteren van een eenmalig afgesproken tarief, met dien verstande dat per 1 januari van het nieuwe jaar het tarief wordt geïndexeerd met het officiële indexcijfer van het afgelopen jaar.
 • Op het dossier van de cliënt is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 • Cliënt heeft te allen tijde het recht op inzage, wijzigen, verwijderen en ontvangen van haar/zijn geregistreerde gegevens.


Andrea Moffatt stelt als voorwaarden aan de cliënt:

 • Het nakomen van afspraken.
 • Als de cliënt de afspraak afzegt, wordt er in overleg bekeken of er op korte termijn een vervangende afspraak kan worden gemaakt.
 • Indien een afspraak binnen 24 uur door de cliënt wordt afgezegd of vergeten, dan wordt de oorspronkelijke afspraak in rekening gebracht.
 • Een gesprek vangt aan op het afgesproken tijdstip en is geëindigd één uur na dat tijdstip.
 • De cliënt geeft uiterlijk één sessie van te voren aan de hulpverlening af te willen sluiten.
 • De gesprekken worden na elk gesprek, door middel van een factuur in rekening gebracht.
 • Voor telefonische consulten, langer dan 10 minuten, geldt het afgesproken uurtarief.
 • Voor (telefonische) gesprekken, alsmede het voeren van correspondentie met en verslaglegging naar derden, langer dan 10 minuten (huisartsen, arbo-artsen e.d.), geldt het afgesproken uurtarief.
 • Indien de begeleiding door werkgever of uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld het UWV) wordt vergoed, gelden andere tarieven.

                                                                                                                          Utrecht, mei 2020


Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG van toepassing.
Je kunt hier de PDF over het privacybeleid van Verbinding met jezelf downloaden.